artist-sadegh-aubi.jpg
artist-sadegh-aubi-2.jpg
اين عكسها حدود 12 تا 15 سال اختلاف دارند اما استاد آنچنان قرص و قايم ، تكان نخورده اند . به كيف آويزان شده ، كت ، سبيل ! ، موها دقت كنيد.
Advertisements