1

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون های آگهی و تبليغاتی را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1- منظور از کانونهای آگهی و تبليغاتی در اين آئين نامه سازمانهائی هستند که کار آنها تنظيم، تهيه، مشاوره و اجرای برنامه های تبليغاتی و روابط عمومی و انجام دادن ساير خدمات بری معرفی و فروش کالا يا خدمات مربو می باشد. اين سازمانهابايد برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهيزات لازم و نيروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی وتبليغتی بايد تنها به امور مذکور در اين ماده اختصاص يابد.
ماده 2- ماموران صلاحتيدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعاليت و دفاتر کانونهای آگهی و تبليغاتی را بررسی نمايند.
ماده 3- هر شخص حقيقی و يا حقوقی وقتی می تواند به فعاليتهای موضوع ماده يک اين آئين نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگيرد و مدير مسئولی که حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نمايد.
تبصره : اشخاص حقيقی و مديرعامل درمورد (اشخاص حقوقی) بايد فاقد پيشينه موثر کيفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
ماده 4- مديرمسئول بايد دارای شرايط زير باشد:
1-تابعيت ايران
2-اهليت قانونی
3-نداشتن سوء شهرت و سابقه موثر کيفری
4-دارابودن ديپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار موثر درامور تبليغات با تائيد کميته سازمانهای تبليغات يا مدرک تحصيلی معادل دانشنامه ليسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی، بازاريابی و تبليغات يا علوم اجتماعی.
5-عدم اشتغال در وزارتخانه ها ياموسسات يا شرکتهای دولتی و يا شهرداريها. (داشتن حکم کارگزينی- دال برانتقال می باشد)
تبصره: يک نفر نمی تواند مديريت مسئول بيش از يک کانون تبليغاتی را عهده دار باشد.
ماده 5- کانونهای آگهی وتبليغاتی نبايد از نظر اداری و تصميم گيری وابسته به وسائل ارتباط جمعی و يا آگهی دهندگان باشند.
ماده 6- رسانه های همگانی مجاز نيستند به مشتريان خود بطور مستقيم تخفيفی بعنوا ن کارمزد آزانس بدهند و بايد نرخ مصوب آگهی را دريافت نمايند. تخفيف مخصوص سازمانهای تبليغات فقط به سازمانهايی تعلق می گيرد که از وزارت ارشاد ملی واتحاديه سازمانهای تبليغات پروانه داشته باشند.
ماده 7- وزارت ارشاد ملی می تواند کسانی را که در تاريخ تصويب اين آئين نامه دارای پروانه وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق هستند و استمرار فعاليت و صلاحيت فنی آنها طبق بند 4 ماده 4 مورد تائيد باشد بدون توجه به مدرک تحصيلی بعنوان مدير مسئول بپذيرد.
ماده 8- اجازه تاسيس کانونهای آگهی و تبليغاتی و شعب و نمايندگی در يک يا چند حوزه معينی باتوجه به امکانات و لزوم اين امر با گرفتن نظر مشورتی اتحاديه و سازمانهای تبليغات به عهده کميته سازمانهای تبليغات می باشد.
تبصره- تغيير محل واگذاری کانونهای آگهی و تبليغاتی و يا هرگونه تغييری در مديران سازمانهای مذکور بايد قبلاً به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد
ماده 9- درصورت فوت دارنده پروانه کانون هرگاه ميان وراث شخص واجد شرايطی درخواست پروانه کند با موافق ساير وراث قانونی حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ موافقت وراث پروانه به نام او صادر خواهد شد. وراث همچنين می توانند باتوافق و اجازه کميته سازمانهای تبليغات پروانه را به اشخاص حقيقی يا حقوقی صاحب صلاحيت منتقل کنند.
ماده 10- به منظور صدور پروانه تاسيس کانونها و موسسات تبليغاتی و رسيدگی به شکايات مربوط به آنها يا لغو پروانه و برکناری يا تعليق مديران مسئول و تعطيل موقت يا دائم کانونهای آگهی و تبليغاتی کميته ای به نام کميته سازمانهای تبليغات در وزارت ارشاد ملی به رياست معاون مربوط و مرکب از مديرکل يا نماينده او و يک نفر ديگر به انتخاب وزير ارشاد ملی و نماينده تام الاختيار اتحاديه سازمانهای تبليغات و دراستانها اين کميته متشکل از معاون استاندار و يا نماينده او، مديرکل ارشاد ملی و کارشناس مربوطه تشکيل می گردد.
وظايف کميته به شرح زير است:
الف- رسيدگی و تصميم گيری درمورد درخواستهای صدور پروانه تاسيس کانونهای آگهی و تبليغاتی و يا گشايش شعبه يا نمايندگی.
ب
رسيدگی و تصميم درمورد شکاياتی که از کانونهای آگهی و تبليغاتی و يا مشتريان آنها
می رسد.چنانچه متقاضی از تصميم متخذه در استان شاکی باشد می تواند مراتب را جهت رسيدگی به کميته مرکزی اعلام نمايد.
پ- صدور اخطار کتبی يا تعطيل تا سه ماه يا لغو پروانه کانونهای آگهی و تبلطغت برحسب درجه تخلف.
تبصره: انتقال پروانه کانونهای آگهی و تبليغاتی با رعايت مفاد اين آئين نامه و با تصويب کميته مجاز است به شرط آنکه انتقال گيرنده و يا انتقال گيرندگان اعم از حقيقی يا حقوقی شرايط لازم مندرج دراين آئين نامه را داشته باشند.
ماده 11- در مواردی که پروانه کانونهای آگهی و تبليغاتی ياشعبه يا نماطندگی آن به عللی تعلطق گردد کانون يا شعبه يا نمايندگی آن موظف است از تاريخ ابلاغ تعليق از انجام و قوبل و تعهدات تازه خودداری کند
ماده 12- سازمانهای تبليغاتی و موسسات انتشار دهنده آگهی در تنظيم آگهيهای تبليغاتی خود مکلف به رعايت نکات زير می باشند:
الف- آگهيهای تبليغاتی بايد با موازين شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.
ب- استفاده از تصاوير و عناوين مقدمات عاليرتبه مملکتی و تمثال پيشوايان مذهبی و شخصيتهای تاريخی و فرهنگی کشور در آگهي هايی که هدف آنها ارائه کالاهای مصرفی خدمات مشابه می باشد ممنوع است.
پ- آگهيهای تبليغاتی نبايد خدمات يا کالاهاي ديگران رابی ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت- در آگهيهای تبليغاتی ادعاهای غيرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده نبايد گنجانده شود.
ث- آگهی تبليغاتی نبايد محتوی گفتار يا تصاويری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهين آميز باشد.
ج- در آگهيهای تبليغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهايی بعمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تائيد نشده باشد.
چ- تبليغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستانها، دبستانها، دبيرستانها ممنوع است.
ح- تحقير و استهزاء ديگران تلويحاً و يا تصريحاً در آگهيهای تبليغاتی ممنوع است.
خ- تبليغاتی که مروج فساد يا مخالف اديان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.
د- تعيين جايزه درمقابل تشويق به خريد و مصرف ممنوع است.
ماده 13- آگهيهای مربوط به خواص مواد غذايی ، آشاميدنی، بهداشتی و آرايشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزيستی است.
تبصره: تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر برطبق ضوابط ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارويی و مواد خوارکی و آشاميدنی مصوب 1334.
ماده 14- برای نمايش هرگونه فيلم و اسلايد تبليغاتی بايد قبلاً از وزارت ارشاد ملی پروانه نمايش کسب شود.
ماده 15- آگهيهای تبليغاتی که از طريق رسانه های همگانی (راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه،مجله، سالنامه ويزيتوری و مانند آن) پخش و انتشار می يابد تابع مقررات مندرج در اين آئين نامه می باشد.
ماده 16- هرگاه مدير مسئول از رعايت مقررات مندرج در اين آئين نامه تخلف نمايد برکنار و صاحب کانون آگهی تبليغاتی موظف خواهد بود در مدت يک ماه مديرمسئول ديگری را طبق ماده 4 معرفی کند. در غيراين صورت کانون برای مدتی که از سوی کميته سازمانهای تبليغات تعيين می شود تعطيل می گردد.
ماده 17- کانونهای آگهی و تبليغاتی مکلفند کليه دستورالعملهايی راکه در آينده درمورد تبليغات از طرف وزارت ارشاد ملی در حدود اختيارات قانونی آن تهيه و ابلاغ می گردد دقيقاً رعايت نمايند.
ماده 18- از تاريخ انتشار اين آئين نامه در روزنامه رسمی هيچ موسسهای نمی تواند خارج از مقررات اين آئين نامه تحت عنوان کانون آگهی و تبليغاتی و مانند آن فعاليت نمايد و کليه اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی که با يکی از عناوين مذکور درحال فعاليت می باشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرايط آئين نامه تطبيق داده و امتياز جديد دريافت کنند درغيراين صورت سازمان برای مدتيکه از سوی کميته سازمانهای تبليغاتی تعيين می گردد تعطيل می شود.
ماده 19- در صورتيکه دارندگان امتياز پس از صدور پروانه جديد فعاليت رسمی خود را ظرف 6ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند يابعد از شروع فعاليت مجدداً به مدت يک سال از ادامه کارخودداری و فعاليتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و ازکار آنان جلوگيری خواهدشد.
ماده 20- مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ايران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد ملی از ادامه کار اين قبيل موسسات و همچنين کانونهای آگهی و تبليغاتی فاقد پروانه يا متخلف جلوگيری کنند.
ماده 21- از تاريخ تصويب اين آئين نامه کليه مقررات مغاير ملغی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s